Bo Burnham - Haikus/Sonnet/ShakespeareText písně v originále a český překlad

Haikus/Sonnet/Shakespeare

Haiku/Sonety/Shakespeare

We've been doing a lot of laughing Hodně jsme se smáli
Which is good, uh, for a comedy show on a comedy CD, but what we haven't been doing is a lot of thinking Což je fajn, uh, na komediální představení na komediálním CD, ale co jsme nedělali, je hodně myšlení
And I'd like to do that now, I've written some haikus A to bych rád dělal teď, napsal jsem nějaké haiku
Haikus are Japanese poems consisting of 17 syllables, three lines Haiku jsou japonské básně skládající se z sedmnácti slabik, tři řádky
Five, seven, five Pět, sedm, pět
And I find them to have a certain A nalézám v nich jistý
Philosophical construct, there's a certain, uh Filozofický konstrukt, jistou, uh
Soundness in their simplicity, a clearness in their cogency, if you will Hloubku v jejich jednoduchosti, průzračnost v jejich přesvědčivosti, pokud chcete
So hopefully what we'll do right now is read these haikus, think for a bit Takže co teď, doufám, budeme dělat je, že si přečteme tyhle haiku, trošku se zamyslíme
And then when we go back, uh, to the A pak se vrátíme zpátky, uh, k
You know, the jokes and the laughing Víte, vtipům a smíchu
They'll have benefited, uh, from the time we took to think Budeme těžit, uh, z chvíle k zamyšlení
So um, you guys just sit back and indulge me and just think for a bit and then we'll go back to the jokes Takže, um, se jenom posaďte a dopřejte mi to, trošku se zamyslete a pak se vrátíme k vtipům
Uh, can I get some blue light to set the mood? Uh, můžu dostat nějaké modré osvětlení k navození atmosféry?
Perfect Perfektní
For those of you listening on CD, the lights didn't change which made it funny Pro vás, kteří posloucháte na CD, osvětlení se nezměnilo což to udělalo vtipným
 
I saw a rainbow Viděl jsem duhu
On the day my grandma died Dne kdy bábi zemřela
Fuckin' lesbian Kurevská lesba
(Ding) (Cink)
 
For fifteen cents a Za patnáct centů
Day you can feed an African Denně nakrmíte Afričana
They eat pennies Jedí centy
(Ding) (Cink)
 
Old peoples' skin sags Kůže starců ochabuje
Because it's being pulled toward Protože je tažena vstříc
The underworld Podsvětí
(Ding) (Cink)
 
Do unto others Nečiň druhým
As you would have them do to you Co nechceš aby činili oni tobě
Said the rapist Řekl násilník
(Ding) (Cink)
 
My aunt used to say Moje teta říkávala
Slow and steady wins the race Pomalý a jistý vyhraje závod
She died in a fire Uhořela
(Ding) (Cink)
 
Even if he is I když je
Your friend, never, ever call Tvůj kámoš, nikdy, nikdy
An Asian person Nevolej asiatovi
(Ding) (Cink)
 
And finally A konečně
 
Bono, if you want Bono, jestli chceš
To help poor people, sell your Pomoci chudým, prodej svoje
Tinted shades, you cunt Tónovaný sluneční brýle, ty debile
(Ding) (Cink)
 
Thank you, this next piece is called "Sonnet 155", or "If Shakespeare Had Written a Porn", and it goes like this Děkuji, tenhle další kousek se jmenuje "Sonet 155" nebo "Kdyby Shakespeare psal porno" a jde nějak takhle
I saw the morning dew betwixt thine thighs Uzřel jsem ranní rosu mezi stehny tvými
As I removed my source of Grecian power Když vytasil jsem antické své síly zdroj
As if King Midas dared to touch the skies Jako by se král Midas odvážil dotknout nebes
Upon thy body fell a golden shower Na tělo tvé padl zladý déšť
 
Thy body's temples, two church bells had rung Tvého těla chrámy, dva kostelní zvony zazvonily
Upon thy chest, a row of pearls bestowed Na hrudi tvé, obdařené řadou perel
The sun had set, thy set with wary hung Slunce zapadlo, to tvé se opatrně sklonilo
I thought, "How black a night and blue a lode" Pomyslel jsem, "Jak černá je noc a modrá loď"
 
I said, "What light through yonder beaver breaks? Řka "Jaký svit prochází skrze bobří hráz?
It is the yeast" Je to kvas"
 
And now my belly's yellow A teď žlutý je můj břich
My pole gives cause to storms and earthy quakes Mé žezlo působí bouře a země otřesy
But 'tis not massive, I am no Othello Ale není masivní, nejsem Othello
 
And when that final moment came to pass A když poslední okamžik pominul
Like Christ I came-a riding on an ass Jako Kristus skončil jsem vzadu
Thank you very much Děkuji mockrát
 
William Shakespeare, uh William Shakespeare, uh
William Shakespeare was a verbal cun-tortionist William Shakespeare byl slovní blázen
He could bend his words in the way a contortionist bends his frame without hope that he could with a name like William Shakespeare Dokázal ohýbat svá slova způsobem jakým hadí muž ohýbá své tělo bez naděje že by mohl, s jménem jako William Shakespeare
William Shakespeare, some, some of you seem lost, look William Shakespeare, někteří, někteří vypadáte ztraceně, hele
Say your name was Robert Frost and you couldn't write, that would suck Řekněme, že se jmenuješ Robert Zmrzlý a neumíš psát, to by bylo naprd
Well, I guess you could always go as Bobby Frost and own an ice cream truck No, hádám že vždycky můžeš jít jako Bobby Zmrzlinka a koupit si zmrzlinářský auto
He was balanced like a simile and could stack metaphor five, six at a time and rhyme into the very last line of a soliloquy which finally said outright with a previous 77 rolling hinting at Byl vyrovnaný jako přirovnání a uměl skládat metafory pět, šest za sebou a rýmovat je do poslední věty monologu, který konečně řekl přímo s předchozími sedmasedmdesáti plynulými narážkami
He had puns and quips and tons of trips of sons with ships with nuns with hips and buns and lips, but I had something that Shakespeare never had Měl vtípky a bonmoty a tuny cest synů na lodích s chůvami s boky a zadky a rty, ale já mám něco co Shakespeare nikdy neměl
Penicillin Penicilin
See, it hadn't been invented yet, back then they only had "quill"-icillin Heleďte, ten ještě nebyl objeven, tehdy měli jenom "brko-cilin"
Hey, it's not that hard, bard Hej, není to tak těžký barde
I'm sorry, I got a bone to pick with you, William Promiň, potřebujem si to s tebou rozebrat, Williame
So if you could just listen up here and listen to this theater queer's theater query here and maybe act like a real artist for once in your life Takže kdyby sis to tu jenom poslechl, a poslouchal divadelní dotazy tohohle divadelního podivína, a možná se poprvé v životě zachoval jako skutečný umělec
Say Van Gogh, and Řekni Van Gogh a
Lend me your ear Půjči mi ucho
You're not a writer Nejsi spisovatel
You're a writer like fucking Hulk Hogan's a street fighter Jsi spisovatel asi jako je kurevskej Hulk Hogan pouliční chuligán
You write these dramas Píšeš tyhle dramata
You accumulate your wealth Aby sis nashromáždil majetek
You hold nature as to a mirror of yourself Bereš přírodu jako zrcadlo sebe sama
Just because you're messed up doesn't mean we are too Jenom protože ty seš divnej, neznamená že my taky
Just because you want to bang your mom doesn't mean Danish princes do, what Jenom protože chceš hoblovat svou mámu, neznamená že dánští princové taky, co
Who? Yeah, Hamlet, Shakespeare, that's right, the young prince whose father died at the hands of his uncle with whom his mother lied, sound familiar? Kdo? Jo, Hamlet, Shakespeare, je to pravda, mladý princ jehož otec zemřel rukou strýce, který s jeho matkou v lože ulehl, zdá se to povědomý?
It's the fucking Lion King Je to kurevskej Lví král
You stole from a Disney movie, you androgynous douche, what's next Ukradl jsi to z pohádky od Disneyho, ty androgynní blbečku, co bude příště
The story of a French king on a quest to find his lost son, Nemo? Příběh francouzského krále na cestě k nalezení svého ztraceného syna, Nema?
Oh, and by the way, poetic talent is really easy to fake when thy sentences doth no fucking sense make Oh, a mimochodem, básnický talent je vážně jednoduchej předstírat, když tvé věty nedávají nejmenší smysl
 
"To be, or not to be "Být či nebýt
That is the question, whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune Toť otázka, je důstojnější zapřít se a snášet surovost osudu a jeho rány
Or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them? To die Nebo se vzepřít moři trápení a skoncovat to navždy?
To sleep, no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to Zemřít
'Tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep Spát, nic víc, a spánkem navždy ukončit úzkost a věčné útrapy a strázně, co údělem jsou těla
To sleep, perchance to dream, ay Co si můžeme přát víc, po čem toužit? Zemřít, spát
There's the rub, for in that sleep of death what Spát, možná snít a
Dreams may come when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause" Právě v tom je zrada, ve spánku smrti
Pft, like what? Můžeme mít sny – to proto váháme a snášíme tu dlouhou bídu, jíž se říká život."
  Pft, jako co?
This next song is about quantum mechanics
[Plays nonsense on the piano] Tahle další písnička je o kvantové mechanice
This next song (Hraje nesmysl na piano)
  Tahle další písnička
I was raised very well, like a field of corn
You know, I was also raised very Christian, like the Children of the Corn Byl jsem vychován velice dobře, jako pole kukuřice
And Christians get angry at me 'cause I say things like, "Why the long nose, Pope-nocchio?" Víte, byl jsem taky vychován velice křesťansky, jako Děti kukuřice
They'll think I'll go to Hell A křesťani jsou na mně naštvaní, protože říkám věci jako "Proč ten dlouhý nos, Papež-nocchio?"
The truth is, I've been to Christian Hell Myslí si, že půjdu do pekla
And I actually wrote a song about it Pravdou je, že jsem byl v křesťanským pekle
  A napsal jsem o tom písničku
Hitler was there
And so were all the Jews, yeah Hitler tam byl
So it got a little awkward A s ním i všichni Židi, jo
  Takže to bylo trochu divný
Text vložil: PharLap (30.11.2021)
Překlad: PharLap (30.11.2021)Baví tě překládat texty? Nebo vytvářet titulky k videím? Umíš cizí jazyky? Jsi fanouškem nějakého zpěváka či skupiny a rád bys o něm pověděl více ostatním? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)

Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku

Všechny písničky interpreta Bo Burnham
A prayer / How do we fix Africa? PharLap
ART IS DEAD PharLap
Binary reality PharLap
deep PharLap
Ex-Girlfriend / Racial Humor PharLap
Haikus/Sonnet/Shakespeare PharLap
Ironic PharLap
MEN & WOMEN PharLap
Oh Bo PharLap
One Man Shows PharLap
RANT PharLap
Theoretical dick jokes / Statistics PharLap
Traditional stand-up PharLap
What's funny PharLap

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Jerusalema (Master KG)
2. Memories (Maroon 5)
3. Welcome to Paradise (Green Day)
4. Little Wonders (Rob Thomas)
5. Rampampam (Minelli)
6. That Easy (Yellow Days)
7. Without You (Mariah Carey)
8. Lose You To Love Me (Selena Gomez)
9. Like I Can (Sam Smith)
10. Would You Be So Kind? (Dodie)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. Jerusalema (Master KG)
5. Shallow (Lady Gaga)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Green Day
2.Imagine Dragons
3.Maroon 5
4.Marilyn Manson
5.Queen

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
2199 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.Anet :)
438 písní
5.dr4ke
403 písní
6.Maty
393 písní
7.Matri
367 písní
8.Eli
329 písní
9.Frozty
239 písní
10.NutiTuti
164 písní
11.Katrin
147 písní
12.lelay
114 písní
13.Monika
109 písní
14.Antony
109 písní
15.Nikola
82 písní
16.Sedmikráska
76 písní
17.Cas
69 písní
18.Nikouš
60 písní
19.PharLap
54 písní
20.MikeDV3
50 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad